การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้า

การส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566


SE หลักเกณฑ์เสนอวาระ และกรรมการ ปี 2566

แบบฟอร์มเสนอวาระ ปี 2566

แบบฟอร์มเสนอกรรมการ ปี 2566

หลักเกณฑ์การส่งคำถาม ปี 2566

แบบฟอร์มการเสนอคำถาม ปี 2566

การส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565


SE หลักเกณฑ์เสนอวาระ และกรรมการ ปี 2565

แบบฟอร์มเสนอวาระ ปี 2565

แบบฟอร์มเสนอกรรมการ ปี 2565

หลักเกณฑ์การส่งคำถาม ปี 2565

แบบฟอร์มการเสนอคำถาม ปี 2565

การส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564


SE หลักเกณฑ์เสนอวาระ และกรรมการ ปี 2564

แบบฟอร์มเสนอวาระ ปี 2564

แบบฟอร์มเสนอกรรมการ ปี 2564

หลักเกณฑ์การส่งคำถาม ปี 25654

แบบฟอร์มการเสนอคำถาม ปี 2565

การส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563


การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2563

แบบการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

แบบฟอร์มการเสนอคำถาม ปี 2563

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1 Step 1

ฟอร์มสำหรับส่งคำถาม

ประเภทเลือกได้เพียง 1 ข้อ
รายละเอียด
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right