การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้า

การส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

SE หลักเกณฑ์เสนอวาระ และกรรมการ ปี 2564

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอวาระ ปี 2564

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอกรรมการ ปี 2564

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การส่งคำถาม ปี 2564

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเสนอคำถาม ปี 2564

ดาวน์โหลด

การส่งคำถามและเสนอวาระล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

แบบการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเสนอคำถาม ปี 2563

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด