ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งข่าว

2567

แจ้งข่าว

2566

แจ้งข่าว

2565

แจ้งข่าว

2564

10 พฤษภาคม 2564

• การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

แจ้งข่าว

2563

แจ้งข่าว

2562

แจ้งข่าว

2561

แจ้งข่าว

2560

23 กุมภาพันธ์ 2560
• แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560


22 กุมภาพันธ์ 2560
• แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
• คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
• สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
• งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)


10 กุมภาพันธ์ 2560
• สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
• สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
• คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
• สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
• งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 (สอบทานแล้ว)
• คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
• สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 งบการเงินรายปี 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
• นโยบายการนำส่งงบการเงิน
• ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SE เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560