คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเกริก ลีเกษม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม
ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด/รักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนลียีระบบปั๊ม และกลุ่มธุรกิจงานบริการ

5. นางมาลี อินทร
ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ

6. นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ
ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม

7. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์
ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานกรุงเทพ

8. นายเดวิด สมัญญาภรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


หมายเหตุ
นายพรชัย ตันติสุนทโรดม
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563