คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเกริก ลีเกษม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม
ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด/รักษาการผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนลียีระบบปั๊ม และกลุ่มธุรกิจงานบริการ

5. นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ

ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม

6. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์
ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานกรุงเทพ

7. นายเดวิด สมัญญาภรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน


หมายเหตุ
นายพรชัย ตันติสุนทโรดม
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563