หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

SE

Price

รายงานประจำปี 2563

ดาวโหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

ดาวโหลด

งบการเงินไตรมาสรายปี 2563

ดาวโหลด

สอบถามข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางติดต่อโดยตรง ทางอีเมล์ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพัธ์ สามารถติดต่อได้ทั้งอีเมล์และโทรศัพท์
อีเมล์รับข่าวสาร
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์