หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

SE

Price

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565

Invitation to the Annual General Meeting 2565 1 Cover scaled uai
ดาวโหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565

Invitation to the Annual General Meeting 2565 1 Cover scaled uai
ดาวโหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564

2 uai
ดาวโหลด

งบการเงินไตรมาสรายปี 2564

3 uai
ดาวโหลด

รายงานประจำปี 2563

1 uai
ดาวโหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

2 uai
ดาวโหลด

งบการเงินไตรมาสรายปี 2563

3 uai
ดาวโหลด

สอบถามข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางติดต่อโดยตรง ทางอีเมล์ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพัธ์ สามารถติดต่อได้ทั้งอีเมล์และโทรศัพท์