งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

ปี 2563

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
รายปี

ปี 2562

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
รายปี

ปี 2561

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
รายปี

ปี 2560

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
รายปี

ปี 2559

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
รายปี

ปี 2558

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
รายปี

ปี 2557

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
รายปี

ปี 2556

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
รายปี