เอกสารนำเสนอ

การประกอบธุรกิจเว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
ประจำปี 2559

ดาวน์โหลดเว็บแคสต์