นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควร หรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิ

วันที่คณะกรรมการมีมติวันที่ขึ้นเครื่องหมายวันจ่ายปันผลเงินปันผลจากเงินปันผล(ต่อหุ้น)หน่วยรอบผลประกอบการ
28 กุมภาพันธ์ 256511 กุมภาพันธ์ 256520 พฤษภาคม 2565NP20:1หุ้น1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
28 กุมภาพันธ์ 256511 กุมภาพันธ์ 256520 พฤษภาคม 2565NP0.005555556บาท1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 256412 มีนาคม 256414 พฤษภาคม 2564NP10:1หุ้น1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
23 กุมภาพันธ์ 256412 มีนาคม 256414 พฤษภาคม 2564NP0.005555556บาท1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
7 เมษายน 256310 มีนาคม 256322 เมษายน 2563NP0.05บาท1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
26 กุมภาพันธ์ 256211 มีนาคม 25628 พฤษภาคม 2562NP0.04บาท1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
22 กุมภาพันธ์ 25618 มีนาคม 25618 พฤษภาคม 2561NP0.06บาท1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
22 กุมภาพันธ์ 25607 มีนาคม 256019 พฤษภาคม 2560NP0.08บาท1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
[mvc_infobox info_style="mega_info_box_2" title_color="#000000"]หมายเหตุ: - ปันผลจาก: NP หมายถึง ปันผลจากกำไรสุทธิ - ปันผลจาก: RE หมายถึง ปันผลจากกำไรสะสม - ปันผลจาก: Both หมายถึง ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม[/mvc_infobox]