นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควร หรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.62 ของกำไรสุทธิ

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น ผลประกอบการ
7 เมษายน 2563 10 มีนาคม 2563 22 เมษายน 2563 เงินปันผล 0.05 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562 11 มีนาคม 2562 8 พฤษภาคม 2562 เงินปันผล 0.04 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 เงินปันผล 0.06 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560 7 มีนาคม 2560 19 พฤษภาคม 2560 เงินปันผล 0.08 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559