คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

3. นายสิทธิชัย ลีเกษม
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

4. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

5. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. นายเกริก ลีเกษม
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายเดวิด สมัญญาภรณ์
กรรมการบริษัท


หมายเหตุ
นายเดวิด สมัญญาภรณ์
ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563