คณะกรรมการชุดย่อย

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ/กรรมการบริหาร

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์


ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ


กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์


กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)