คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ประธานกรรมการบริหาร)
2. นายสิทธิชัย ลีเกษม
3. นายเกริก ลีเกษม
4. นายเดวิด สมัญญาภรณ์


หมายเหตุ:
นายเดวิด สมัญญาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)
2. นายเกริก ลีเกษม
3. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม
4. นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ
5. นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์


หมายเหตุ:
นายพรชัย ตันติสุนทโรดม ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางจันทร์จิรา สมัครไทย (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
2. นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์
3. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์