“จัดหาสารสกัด CBD ที่มีคุณภาพสูง สู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ผลิตและผู้ประกอบการทุกราย”

icon canabis page 01

อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

icon canabis page 02

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

with bubbles uai

CBD Distillate

Distillates are high potency CBD extracts, with full-spectrum cannabinoids, that are purified through a process of distillation

Characteristics: Amber oil with limited cannabis taste and odor
Potency: 80-90%*
*Though, CBD distillate will be sold in diluted form, in compliance with Thailand’s regulations

CBD Isolate

Isolates are pure CBD extracts, with no other cannabinoids, that are isolated through a process of crystallization

• Characteristics: White crystalline solid with no cannabis taste and odor
• Potency: >98%

CBDIsolate uai
water isolate uai

Water Soluble CBD

Water-compatible CBD extracts, with higher bioavailability, that are produced via a nano-emulsification technology
• Characteristics : Clear liquid with limited taste and odor
• Potency : 5-20%

Hotline for information and quotation :: 0824763553