ประวัติความเป็นมา

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SE”) (เดิมชื่อ “บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด”) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2.00 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทั้งน้ำ ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยบริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและรับรู้ถึงความต้องการสินค้าและบริการอื่นๆ ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจโดยเพิ่มการจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอีก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นสินค้าหลักที่บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายมาจนถึงทุกวันนี้

        จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ เริ่มจากในปี 2527 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด (“เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และเนื่องด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการลงทุนอย่างมากตามแนวทางของภาครัฐในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard) ในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขนส่งและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ในปี 2536 ผู้บริหารจึงได้แยกการดำเนินธุรกิจจาก เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ และจัดตั้งบริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทั้งน้ำ ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย จากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ทำให้บริษัทฯ รับรู้ถึงความต้องการในสินค้าและบริการในส่วนอื่นๆ ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงเพิ่มการจัดหาและจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม

        ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มุ่งขยายการจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและการบริการให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในปี 2552 บริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานกรุงเทพฯ และเพิ่มทีมงานวิศวกรฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ

        ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider กล่าวคือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดสรรสินค้าคุณภาพ นำเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ บริการด้วยความจริงใจ เพื่อสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม การให้บริการหลังการขาย และการให้บริการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มอายุการใช้งานของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท และทุนที่ชำระแล้วจำนวน 90,000,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่เหลืออีกจำนวน 60,000,000 หุ้น บริษัทฯ ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 90,000,0000 บาท เป็น 120,000,000 บาท บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ( Initial Public Offering) ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 2.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 147,000,000 บาท และเริ่มการดำเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรก ( First Trading Day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

คณะผู้บริหาร

1. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเกริก ลีเกษม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

4. นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ
ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนลียีระบบปั๊ม

5. นางมาลี อินทร
ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ

6. นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ
ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม

7. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์
ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานกรุงเทพ

8. นายเดวิด สมัญญาภรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

1. นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นางสาวอรสา วิมลเฉลา
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

3. นายสิทธิชัย ลีเกษม
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

4. นางจันทร์จิรา สมัครไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

5. นางสาวจิรนาถ สุมานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6. นายเกริก ลีเกษม
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์
กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้
1.     นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ประธานกรรมการบริหาร)
2.     นายสิทธิชัย ลีเกษม
3.     นายเกริก ลีเกษม
4.     นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ
5.     นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว
6.     นางมาลี อินทร
7.     นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ
8.     นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์
9.     นายเดวิด สมัญญาภรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.     นายธนชาติ นุ่มนนท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2.     นางจันทร์จิรา สมัครไทย
3.     นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1.     นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
2.     นายเกริก ลีเกษม
3.     นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ
4.     นางมาลี อินทร
5.     นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ
6.     นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.     นางจันทร์จิรา สมัครไทย (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
2.     นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์
3.     นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

โครงสร้างองค์กร


กดที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่