SiamEast Solutions
Oil & Gas Petro Chemical

กิจกรรมสานสัมพันธ์

ความสามัคคี และความสำเร็จขององค์กร จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพนักงานในองค์กร ฉะนั้น SiamEast จึงเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่างยิ่ง โดยอยู่ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เก่ง ดี และมีความสุข”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ทางบริษัทสยามราชธานี (ตะวันออก)จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุต ในการจัดโครงการร่วมใจปลูกป่าเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณสวนสุขภาพเนินพยอม